برنامه آپدیت دانگرید ماینر

WhatsMinerTool-3.3.5

برای آپدیت و تنظیم ماینر های واتسماینر

آپدیت M3x

بهترین ورژن آپدیت M3x

آپدیت S9

برای همه ورژن های S9

آپدیت T9 پلاس

بهترین آپدیت T9 پلاس